DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Kommunen må betale renter af krav fra fyret tjenestemand

Krav, der udspringer af ansættelsesforhold i det offentlige skal forrentes med renter fra forfaldstid – det gælder også tjenestemænds krav, fastslår Højesteret.
5. NOV 2019 9.51

KØBENHAVN: Krav, der udspringer af ansættelsesforhold i det offentlige skal forrentes fra forfaldstid – det gælder også tjenestemænds krav, slår Højesteret fast i en dom i et søgsmål, Københavns Kommune og KL havde rejst mod Djøf og forhandlingsfællesskabet. Højesteret dømte til fordel for Djøf, og det betyder, at kommunen nu må betale renter af en gammel fyringssag med principiel betydning.

Sagen vedrørte en tjenestemand, som på grund af strukturændringer blev afskediget fra sin tjenestemandsstilling i Københavns Kommune, hvorved han blev berettiget til at modtage rådighedsløn i tre år. Den fyrede fyldte 65 år ét år efter sin fratræden og fik dermed ret til tjenestemandspension.

Kommunen ophørte herefter med at udbetale rådighedsløn. Efter at Højesteret i 2013 efter EU- domstolens dom i Toftgaard-sagen fastslog, at tjenestemænd har ret til rådighedsløn efter det fyldte 65. år, rejste Djøf på vegne af manden et krav om efterbetaling af to års rådighedsløn, hvilket kommunen udbetalte. Kommunen afslog dog at betale renter af efterbetalingskravet.

Sagens hovedspørgsmål var derfor, om en tjenestemands krav på rådighedsløn er et pengekrav inden for formuerettens område i rentelovens forstand (som forrentes fra forfaldsdagen)  eller uden for formuerettens område (forrentes fra den dag, hvor retsforfølgning påbegyndes).

Højesteret udtaler blandt andet, at tjenestemænds krav indeholder elementer af både formueretlig og offentligretlig karakter, og at der ved sådanne typer af krav skal foretages en samlet vurdering af, om retsforholdet har de karakteristika, der normalt kendetegner et formueretligt krav.

Højesteret udtaler endvidere, at krav, der udspringer af ansættelsesforhold i det offentlige, har de karakteristika, der normalt kendetegner formueretlige krav, og at også tjenestemænds krav med tiden har fået de samme karakteristika.

Efter en samlet vurdering når Højesteret frem til, at tjenestemænds krav ikke kan anses for i særlig grad at være bestemt af offentligretlige hensyn, hvorfor krav på løn, rådighedsløn, pension mv. falder inden for formuerettens område.

Medlemmet var derfor berettiget til renter af efterbetalingskravet efter renteloven.

MG